Melanotaenia Praecox

Arco Iris Enano, Arco Iris Neón, Neón Brillante